NOTA PRAWNA

Dostęp oraz korzystanie z Serwisu BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna (dalej zwanego "Serwisem") podlega następującym warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

I. Charakter Serwisu:
 1. Serwis jest ogólnodostępny oraz bezpłatny.
 2. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny oraz stanowi platformę kontaktu z BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna.
 3. Informacje oraz inne treści prezentowane w ramach Serwisu można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego.
 4. Informacje oraz inne treści prezentowane w ramach Serwisu nie stanowią reklamy ani oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Informacje oraz inne treści prezentowane w ramach Serwisu nie stanowią formy świadczenia usług przez BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna, w szczególności nie stanowią one porad prawnych.
 5. Umieszczanie jakichkolwiek informacji czy innych treści w ramach Serwisu (w tym linków, odnośników itp.) wymaga uprzedniej zgody BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna, wyrażonej na piśmie.

II. Odpowiedzialność:
BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, jak również za inne straty i wydatki poniesione na skutek lub w związku z:
 • wykorzystaniem Serwisu jak i informacji oraz innych treści prezentowanych w ramach Serwisu,
 • przerwami w działaniu czy dostępie do Serwisu (w tym przerwami wynikającymi z problemów technicznych, zainfekowania komputera użytkownika wirusami itp.) jak i wynikające z niewłaściwego, nieprawidłowego lub nieuprawnionego korzystania z Serwisu,
 • informacjami lub innymi treściami umieszczonymi na stronach internetowych, do których możliwy jest (był) dostęp lub do których następuje (nastąpiło) przekierowanie z Serwisu.

III. Prawa autorskie:
 1. Copyrights © by BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna.
 2. Wszelkie wykorzystywanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, przesyłanie, pobieranie, utrwalanie, publikowanie, zwielokrotnianie (bez względu na technikę, sposób czy formę, oraz bez względu czy w całości lub w części) informacji oraz innych treści jak i rozwiązań informatycznych lub/i technicznych, elementów graficznych oraz układu i kompozycji tych elementów wymaga uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna.
 3. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w Serwisie stanowią znaki towarowe BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna i są zastrzeżone przez BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna
 4. Niektóre elementy bądź fragmenty serwisu mogą być objęte prawa autorskimi osób trzecich.

IV. Prawo właściwe i wersja językowa:
 1. Prawem właściwym dla niniejszego Serwisu oraz usług świadczonych za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu jest prawo polskie.
 2. Dla celów interpretacji postanowień "Noty prawnej" właściwa jest polska wersja językowa.

ZASTRZEŻENIA PRAWNEZASTRZEŻENIA PRAWNE
Copyright © Bujnarowski Kancelaria Prawna
Visual Media Group