POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. W ramach Serwisu BUJNAROWSKI Kancelaria Prawna (dalej zwanego „Serwisem”) przetwarzane są wyłącznie podstawowe dane osobowe Użytkowników Serwisu czyli w szczególności: imiona i nazwiska (nazwy/firmy) Użytkowników oraz adresy poczty elektronicznej (e-mail) Użytkowników. Adresy IP lub inne loga systemowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celach administrowania systemem informatycznym Serwisu. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe wprowadzane są do systemu informatycznego Serwisu wyłącznie na skutek przesłania ich przez Użytkownika pocztą elektroniczną (e-mail). Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu zapewnienia należytego funkcjonowania Serwisu oraz należytego świadczenia usług za pośrednictwem lub przy użyciu Serwisu. Użytkownikom przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmieniania lub usuwania z Serwisu. Serwis zapewnia anonimowość Użytkownikom (o ile Użytkownik sam nie ujawni swojej tożsamości). Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w ramach Serwisu i nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym, o ile Użytkownik nie wyrazi na to uprzednio zgody lub kiedy konieczność przekazania danych osobowych Użytkownika wynika z przepisu powszechnie obowiązującego prawa. Dane osobowe Użytkowników chronione są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, Poz. 1204 ze zm.)
  2. Przesłanie danych osobowych przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie informacji z Serwisu w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).
  3. Serwis nie używa technologii "Cookies".
  4. Dla celów interpretacji postanowień "Polityki prywatności" właściwa jest polska wersja językowa.

ZASTRZEŻENIA PRAWNEZASTRZEŻENIA PRAWNE
Copyright © Bujnarowski Kancelaria Prawna
Visual Media Group